Nouvo prezidan tanp ak matwὸn sa yo te aple pou sèvi an Ayiti

Nouvo prezidan tanp ak matwὸn sa yo te aple pou sèvi an Ayiti.
Fritzner Andre Joseph ak Marie-Gina Michel Joseph

Yon nouvo prezidan tanp ak sèvant te aple pa Premye Prezidans lan. Yap kὸmanse sèvis yo lè tanp lan fin dedye.

Fritzner Andre Joseph, 60 lane, ki soti nan premye Pawas Orchard, nan Pye Orchard Orem Utah, te aple pou sèvi tankou prezidan nouvo tanp Pὸtoprens Ayiti a. Madanm prezidan Joseph, Marie-Gina Michel Joseph, pral sèvi tankou matwὸn . Li se yon konseye nan prezidans korὸm eldè yo, epi li se yon ansyen prezidan Misyon nan Pὸtoprens Ayiti, evèk, konseye nan prezidans distri, li te fè yon sèvis misyonè  otonὸm ak ouvriye pou ὸdonans tanp yo. Li te travay tankou direktè epi antrenè nan Deseret Industries, li te fèt kafou, nan Pὸtoprens, Ayiti, se pitit Cidoine Joseph ak Licette Francois.

Sè Joseph se yon kwὸdonatè asistan jenere nan Sosyete Sekou. Li te sèvi ansanm ak mari l pandan li tap prezide nan Misyon Pὸtoprens Ayiti a, epi li te sèvi tankou ansyen prezidan Sosyete Sekou nan branch yo, li te fè  yon sèvis misyonè otonὸm epi li te prezidan nan Lekὸl Didimanch. Li te fèt nan Pὸtoprens, Ayiti, se  pitit Jacques Roger Michel ak Claire Senatus.

Templo Haiti