Ogmante lafwa nou (Créole haïtien)

Familia
José Alonso

Epi apot yo di Jezi: Fè nou gen plis konfyans non. (Lik 17:5)

Aprè yo te fin vwayaje pou yon tan tout apot Senyè an te vin reyini tankou yon gwoup, yo t ap pataje ekperyans yo epi yo t ap chèche konsèy.

Pandan yo te ansanm avèk Senyè an, Douz yo te fè l yon demann klè epi senp, yo te konprann sa ke yo te bezwen epi pandan yo te konnen sa Senyè a ta kapab fè pou yomenm. Epi apot yo di Jezi: Fè nou gen plis konfyans non. (Lik 17:5)

Sa vrèman bèl lè nou wè imilite douz yo, pou yo konprann kondisyon pa yo ak pou rekonèt pouvwa Senyè a. Lafwa sa, lè l vin gen matirite, li ta kapab vin afèmi pou swiv Jezi fidèlman epi vin temwen l yo pou redanmsyon l lan. Yo te konprann nan moman sa a yo pa t kapab sèvi avèk siksè, a mwens ke yo te resevwa èd diven Sovè a.

Eske w pa panse pou nou sèvi nan wayòm Jezi an sa mande pou gen konfyans, sa vle di, genyen lafwa nan Li, epi lè yon moun aji avèk lafwa li dispoze pou l sipòte bagay yo mande ki difísil yo nan apostola a, sèlman si l gen konfyans nan Mèt la?

Jan nou kapab wè l la, apot yo te rekonèt bezwen pou genyen yon lafwa sensè, pandan advèsè Senyè yo pat fè sa, epi dènye moun sa yo te sèlman konfye yo nan konesans ki limite yo an.

Lafwa tankou yon grenn moutad

Jezi di yo: Si nou te gen konfyans nan Bondye gwosè yon ti grenn moutad, nou ta di pye sikomò sa a: Derasinen tèt ou sot la a, al plante tèt ou nan lanmè, li ta obeyi nou (Lik 17:6)

Lè nou li referans sa, Jezi montre nou de fondman baz yo: (1) yon grenn moutad piti anpil: selon obsèvasyon sa a, yon moun kapab pwogrese spirityèlman pandan l ap fè kèk pa tou piti nan lafwa; (2) lafwa manifeste l nan aksyon, lè nou aji, epi lè nou fè l avèk antouzyas epi dilijans. Lafwa san zèv fini pa mouri.

Jezi kounye a envite nou pou gade egzanp plant yo ak vejetasyon an. Pa metriz, li lye mond vejetasyon vivan an avèk egzèsis lafwa.

Nan pawòl li yo nou jwenn plizyè siyifikasyon posib, li genyen ladan l obsèvasyon ke lafwa se yon prensip aksyon kote menm semans yo patisipe epi, se poutèt sa, yon plant, yon fwa ke li nan tè a, pral grandi san mank apati yon semans; epi nosyon ke plant lan lè l ap grandi manifeste yon kalite lafwa toutotan ke l ap gen matirite paske li pa doute ke li pral kontinye konvèti l tankou sa ke li te destine pou l vini an.

Se pat chans, Jezi te chwazi semans ki pi piti an pou eksplike li pa poze kesyon konsènan kantite lafwa yon moun, sinon kalite sensè lafwa nou.

Jesucristo y apóstoles

Lapriyè ranpli ak lanmou Senyè a pou disip li yo

Simon, Simon, koute: Satan mande pouvwa pou l' pase nou tout nan laye, tankou grenn y'ap vannen. Men, mwen lapriyè pou ou, Simon, pou konfyans ou nan Bondye pa febli. Ou menm, lè wa tounen vin jwenn mwen, bay frè ou yo fòs. (Lik 22 :31-32)

Vèb grèk deō a genyen relasyon avèk mo “inyon”, petèt avèk siyifikasyon ki pi elaji an kote Jezi te ansanm avèk Pyè, li t ap priye pou li tankou defansè l kont dyab la. Avèk pwonon sengilye an, Jezi afime ke li te lapriyè espesyalman pou Pyè. Kote li te konnen pwochen èdtan ki pral rive yo pat ap pral janti avèk nèg sa a.

 Nan istwa yon konvèsasyon avèk douz disip chwazi yo sou kontinan ameriken an, Senyè resisite an te deklare lè li di : 'Epi janm te priye nan pami nou an [Douz]' (3 Nefi 18:16), li t ap mete aksan sou kesyon lapriyè ke li te ofri pou douz gason sa yo, menm jan pou kèk lòt moun, mete ansanm ak timoun yo.

Tout istwa sa yo, ansanm ak lapriyè Jezi pou Pyè an, yo se egzanp ke nou pa pou kont nou nan efò n ap fè yo pou devlope ak pou ranfòse lafwa nou.

Jezikri se defansè nou ak avoka nou devan Papa a, epi Li pral fè maksimòm posib pou nou pa soufri menm oubyen pi piti ke posib la.

Lè wa tounen vin jwenn mwen, bay frè ou yo fòs

Nan yon kesyon kèk èdtan, yo ta pral arete Jezi epi li ta pral rankontre avèk lanmò l tankou yon kriminèl komen, konsa yo tap diminye kèlkeswa gwo esperans mesyanik ki te genyen pami disip li yo, Pyè te ladan l tou. Eksperyans dezagreyab sa a ta kapab mete a leprèv lafwa ak relasyon pèsonèl Pyè avèk Sovè a.

Vèb grèk epistrephō a siyifi 'retounen' oubyen 'retounen' nan rasin yo oubyen nan lafwa. Pyè ansanm ak konpayon apot li yo nan pita ta pral rankontre yon gwo eprèv nan lafwa yo. Lapriyè Jezi yo ta pral ede Pyè, pou lè pye l yo te rete fèm nan chemen korèk la ankò, sa vle di, lè Pyè pral retounen, li ta dwe ede (menm jan li te fè l) konpayon l yo Douz yo ak lòt yo.

Ane an fèk kòmanse, se yon bon moman pou reflechi sou lafwa nou, epi si sa ta kapab  posib, nou ta dwe aplike egzanp tout Apot Senyè an pandan n ap di. Ogmante lafwa nou.

Jak 2:26