Pye Nὸ Nan Pὸtoprens Ayiti, Gradyasyon Seminè Lane 2018 la (Créole haïtien)

Samdi kite 21 jiyè a pye Nὸ Nan Ayiti Pὸtoprens la te genyen gradyasyon seminè pou lane 2017-2018 la.

Aktivite sa te prezide pa prezidan pye a, Frè Gethro Nerosil, epi te genyen anpil dirijan nan pye a ak pawas yo ki te asiste. Frè Kerving H. Joseph, ki se Koὸdonatè Pwogram Seminè ak Enstiti pou Ayiti, te asiste tou.

Christopher Baptiste Junior, Abraham Marion Bien Aimé, Justine Colas, Sadhia Rochenel, ak Arthur Jefferson Simé, yo te konplete kat lane pwogram nan epi yo te resevwa diplὸm yo. Te genyen tou 27 Jèn ki te konplete avèk siksè klas la epi yo te resevwa sètifika yo pou akonplisman sa. Ane sa klas jèn yo te etidye a se te Liv Mὸmon an.

Prezidan Nerosil te pale konsènan bezwen ke nou genyen pou etidye Liv Mὸmon an tankou yon zouti ki pou chanje lavi nou. Li konvèti atravè liv sa epi li di jèn yo, “Sa fè 13 lane depi mwen te resevwa kado presye sa ki se Liv Mὸmon an. Akoz de li, mwen te devlope fὸs ke mwen bezwen pou rete aktif ni nan Legliz ak nan levanjil la. Zanmi m yo te konn pase m nan rizib pou chwa ke mwen te fè a men etid konstan nan Liv Mὸmon an te banm rezon pou m kontinye.”

imag1

Prezidan Nerosil te pataje avèk yo envitasyon pou yo vin fè pati lame Senyè pandan li te mansyone pawὸl Prezidan Russel M. Nelson:

  • Rete lwen rezo sosyal yo pou 7 jou.
  • Fè yon sakrifis chak semèn retire tan pou Senyè a pandan twa semèn.
  • Rete sou chemen alyans la. Si ou deyὸ, repanti w epi retounen sou wout la.
  • Priye chak jou pou chak pitit Bondye yo kapab resevwa benediksyon levanjil Jezikri a.
  • Rete fèm. Se pou ou diferan. Vin yon limyè. Bay yon zanmi yon kopi brochi Pou ranfὸse Jèn yo.

“Jèn frè ak sè byeneme m yo, nou pami meyè moun ke Senyè a potko janm voye nan mond sa. Nou gen kapasite pou vin pi entelijan ak pi saj epi nou ka genyen plis enpak nan mond lan pase kèlkeswa lὸt jenerasyon anvan yo!”

Seminè yo se klas relijyon pou jèn yo ki gen 14 ak 17 lane kote nou ansenye yo doktrin ak kijan viv levanjil la nan fason pa Sovè a. Seminè kὸmanse menm lè ak klas sekondè yo epi li fini lè epὸk sa fini tou. Jèn yo gradye lè yo konplete 4 lane nan klas Seminè a.