Sentsèn lan: Òdonans ki dirab la

Sentsèn lan: Òdonans ki dirab la
Kevin Brown

Annakò avèk Vizyon Entèrejyon Karayib lan ki envite nou pou apwofondi relasyon n ak konvèsyon nou avèk Pè Selès la epi ansanm ak Jezikri, nou pral  konsidere ansanm yon fason kote nou tout kapab chèche fè sa chak semèn.

Nefi te pataje egzòtasyon sa a pandan li te jèn nan dènye kòmantè li yo avèk moun sa yo ki ta pral resevwa pawòl li yo nan dènye jou yo: Epi kounyeya, frè byenneme m yo, lè nou fin antre nan chemen etwat ak kwense sa a, m vle mande eske tout bagay fini? Gade, m di nou, Non ; paske nou pa ta p kapab rive joukla si se pa t pou pawòl Kris la, avèk lafwa fèm nou gen nan li, si nou pa depann antyèman sou merit limenm ki gen pouvwa pou l sove a.

Se poutèt sa, nou dwe avanse avèk fèmte nan Kris la, avèk yon esperans pafètman klè, e avèk yon lanmou pou Bondye ak tout moun. Se poutèt sa, si nou kenbe fèm, nou fè yon festen ak pawòl Kris la, e si nou pèsevere jiska lafen, gade Papa a di: N ap gen lavi etènèl.1

Pafwa eske w te resevwa yon nouvo aparèy oubyen yon machin? Eske w sonje kijan w te trete l pandan premye semèn ak mwa sa yo? Eske w sonje si gen yon bagay ki te chanje aprè yon tan? Kèk moun genyen dezi pou bay atansyon  yo epi apresye bagay ki nouvo yo, men osi vit lè nouvote bagay ki nèf la disparèt, yo vin raz oubyen yo vin endiferan.

Familia Recio

Si n ap pale espirityèlman, Eske nou tonbe nan kategori sa a konsènan sa ki refere avèk apresyasyon nou ak rezistans nou nan Levanjil Jezikri a? Pafwa moman espesyal sa yo tankou batèm nan oubyen òdinasyon an vin pèdi enpòtans aprè yon tan. Pafwa, vizyon oubyen atitid nou konsènan levanjil la kapab vin dekri espirityèlman tankou endiferan oubyen letajik. Detanzantan, li kapab menm vin sanble avèk deskripsyon ke Nefi te bay la:

Epi tou, gen anpil moun ki pral di: Manje, bwè, e fè kè nou kontan; men pè Bondye, li pral kite yon ti peche pase;2

Nefi te bay avètisman l lan ak moun sa yo ki kontinye avèk atitid sa san yo pa repanti; li te di:

… Se poutèt sa, malè moun ki alèz nan Siyon! 3

An vérite, chak nan noumenm bezwen revize regilyèman eta espirityèl nou pou evalye si aktyèlman n ap atire benediksyon Senyè a nan lavi nou pandan nou pap janm pèmèt ke alyans nou yo nan Levanjil la ta vin vye, òdinè oubyen raz.

Prezidan Thomas S. Monson te ansenye: 'Alyans sakre yo dwe venere pa noumenm, epi fidelite avèk yomenm se yon egzijans pou bonè'. 4

Prezidan Nelson anplis te ansenye ; “Lè nou rann nou kont nou se pitit nan alyans lan, nou konnen kiyès nou ye ak kisa Bondye atann de noumenm.

Lalwa li ekri nan kè nou. Li se Bondye nou epi nou se pèp li. Pitit ki angaje yo nan alyans lan rete fèm, menm nan moman advèsite. Lè doktrin sa a plante nan fon kè nou, menm egiyon lanmò vin soulaje epi rezistans espirityèl nou vin ranfòse ”5.

Kijan nou kapab kenbe nouvote nou nan levanjil la ? Kijan nou kapab rete nan chemen alyans la avèk menm vigè ak vitalite ke nou te kòmanse an ? Kòman nou kapab evite vin tankou robo ak pou nou bouje nan rit yon routin tankou moun k ap sèlman swiv Jezikri ?

Mwen ta kapab sigjere sa ke Senyè a te ansenye anpil lane pase pandan ministè tèrès li ak nefit yo sou kontinan ameriken an.

“Epi, se te konsa, Jezi te kòmande disip yo pou y al chèche pen ak diven ba li. Epi, pandan yo t al chèche pen ak diven an, li te kòmande foul la pou yo chita atè a. Epi, lè disip yo te vini avèk pen an ak diven an, li te pran nan pen an, li te kase l e li te beni l; li te bay disip yo e li te kòmande yo pou yo manje. Lè yo te fin manje epi yo te satisfè, li te kòmande yo pou yo bay foul la. Lè foul la te fin manje epi yo te satisfè, li te di disip yo: Tande, m ap lonmen youn nan pami nou, e m ap ba li pouvwa pou l kapab kase pen, pou l beni l e pou l bay pèp legliz mwen an, pou l bay moun ki kwè e ki batize nan non m. Epi, se sa n ap toujou sonje pou nou fè, menm jan m te fè a, menm jan m te kase pen, m te beni l e m te ba nou l la. Epi, se sa n ap fè pou nou kapab sonje kò m, m te fè nou wè a. Epi sa ap yon temwanyaj pou fè Papa a konnen nou toujou sonje m. Epi, si nou toujou sonje m n ap gen Lespri m avèk nou. Epi, se te konsa lè l te di pawòl sa yo, li te kòmande disip li yo pou yo pran yon tas nan diven an, pou yo bwè l, e pou yo bay foul la tou pou yo te kapab bwè ladan l. Epi, se te konsa, yo te fè sa, yo te bwè epi yo te satisfè; e yo te bay foul la, foul la te bwè epi yo te satisfè. Epi, lè disip yo te fin fè sa, Jezi te di yo: nou beni poutèt bagay sa a nou te fè a, paske se akonplisman kòmandman m yo, e sa rann Papa a temwanyaj nou vle fè sa m kòmande nou fè. Epi, se sa n ap fè pou moun ki repanti e batize nan non m; e n ap fè l pou nou sonje san m, m te vèse pou nou an, pou nou kapab temwanye Papa a nou toujou sonje m. Epi si nou toujou sonje m n ap gen Lespri m avèk nou. Epi, m ba nou kòmandman pou nou fè bagay sa yo. Epi si nou toujou fè bagay sa yo nou beni, paske nou bati sou wòch mwen an. ”6

Last Supper

Sentsèn nan te etabli pa Sovè a menm nan de okazyon separe. Yon fwa pami Jwif yo avèk douz disip yo, 7 epi yon lòt fwa pami nefit yo. Sovè a te gen dezi pou ke nou ta kapab konnen ke òdonans sa ta kapab ranplase obligasyon pou ofri bèt tankou sakrifis sou lotèl la. Tab sentsèn nan kounye a pral konvèti tankou lotèl, epi sakrifis la ta kapab yon kè brize ak yon lespri kontri.

Sentsèn nan, poutèt sa, vin pi gwo zam pèmanan nan levanjil Jezikri a.  

Chak semèn nou al jwenn Senyè a pou pote ofrann nou yo ak aksyon remèsiman, lè n ap renouvle alyans ak pwomès nou yo epi n ap resevwa an retou Lespri Li a9.

Imajine pouvwa k ap genyen chak semèn pandan n ap repare nou ak prepare nou pou afronte Mèt la pandan n ap ofri kiyès nou ye, kisa nou te fè ak kijan nou te viv. Imajine chak semèn nou egzèse lafwa nou, nou repanti nou konsènan peche nou yo epi apre sa, tankou si nou ta kapab retounen vin batize, nou patisipe nan sentsèn nan.

Mwen temwanye ke sentsèn nan se òdonans dirab lan nan Legliz la ak nan Levanjil Jezikri a. Li te etabli pa Limenm tankou mwayen pou nou kapab pèsevere jiska lafen. Chak semèn nou envite pou nou wè levanjil la avèk lòt  nouvo je, santi lespri li ankò yon lòt fwa epi idantifye kòman nou pral amelyore epi pwogrese nan chemen pak la. Sa kapab vin yon moman kote nou renouvle tout alyans nou yo 10. Pou kèk nan noumenm ki te kontinye rete vivan aprè batèm nan, mwen pa kapab panse nan yon pi bon lòt fason pou 'avanse avèk fèmte' nan Bagay sa ki se sant plan Papa nou ki nan Syèl la, Se li ki bay tout bon don yo, menm Jezikri Sovè nou an. Nou fè sa lè nou vini jwenn Li chak semèn avèk yon atitid kontrisyon ak repantans.

Èldè Neal A Maxwell te ansenye:

“Yon moun kapab prezan nan reynyon sentsèn nan men li pa reyèlman adore; kò fizik la kapab la, pandan ke lespri a ak kè a yon lòt kote. Nan legliz la nou kapab reyini pou nou chante kantik yo san nou pa gen yon chan nan kè nou. Nou kapab pote sentsèn nan avèk men nou epi nan bouch nou, men san nou pa prete atansyon avèk li, omwen pafwa, nan Jetsemani ak sou Kalvè an '. 11

Pandan n ap reflechi sou gwo sakrifis Senyè a, mwen envite n pou fè yon refleksyon sou kesyon k ap vini la yo:

1. Sakreman an ban m renouvèlman sa a chak semèn?

2. Eske mwen asiste nan reyinyon sentsèn mwen yo avèk dezi fèm ak pèspektiv pou m kapab retounen angaje m, pou vin renouvle ak rachte?

3. Sinon, kisa mwen ka fè pou genyen eksperyans sa a chak semèn?

“Mwen emèveye mizèrikòd ak lanmou Sovè a lè li etabli òdonans sa ke nou kapab itilize pou gen aksè avèk Ekspiyasyon Li an12. Aprè tout bagay, se sakrifis li, lalwa li yo, Levanjil li a, Legliz li, Prètriz li epi sentsèn nan se òdonans li. Chak dimanch yo nou kapab tande envitasyon sipliyan Sovè a 'vini jwenn mwen nou tout ki fatige ak chaje' epi m ap ba nou 'repo' 13. Sa se kalite repo k ap satisfè ak sanntifye nanm nan. Sa se kado Sovè a pou bay.

Frè avèk sè yo, mwen pa kwè ke nou kapab pèmèt nou viv plis pase yon semèn alafwa san kado pèsonèl sa a. Ki pi bon sinyal nou kapab bay Pè Selès la lè nou  angaje nou totalman avèk opòtinite ke nou genyen pou egzèse chak semèn lafwa nou nan Jezikri, Pitit li renmen anpil la, pou repanti nou konsènan  peche nou yo, patisipe nan Sentsèn nan epi resevwa lespri li pou rete avèk nou ? Se priyè mwen pou ke nou tout pral konsidere Sentsèn nan tankou eleman ki pi enpòtan nan obsèvasyon ak adorasyon n jou samdi a.

Jou k ap 22 desanm 2019 la, Premye Prezidans lan envite tout moun nan legliz la nan mond lan pou fè reyinyon sentsèn nou an nan jou sa a kapab trè espesyal epi siyifikatif. Jou sa nou envite pou prezante pi bon kado nou yo bay Sovè a nan mizik yo, diskou yo epi pou itilize pi bon efò nou kapab pou envite tout moun ke nou ta kapab pou vini ak wè vrè legliz Senyè a, santi lespri li ak pataje benediksyon li yo. Petèt nan jou sa nou ta kapab diplike asistans lan nan reyinyon sentsèn nan.

Kanpay Klere Mond Lan pou lane 2019 lan envite nou pou òganize nou yon fason pou nou kapab angaje nou avèk anpil opòtinite pou sèvi. Anvan 22 desanm 2019 la, manm legliz yo dwe 'nan tach Senyè a' epi nou dwe envite zanmi nou yo ak fanmi nou ki jiska prezan poko manm legliz la pou yo kapab vini epi ede nan efò sa yo pou sèvi. Lè yo fè sa, yo pral santi pouvwa sèvis la epi yo pral santi enfliyans Sentespri a. Yo pral fè sèvis pastoral menm jan Sovè a te fè l la youn pa youn. Avèk pouvwa sa epi yon santiman fre nan lespri yo ak nan kè yo, yo pral reponn wi avèk envitasyon nou an pou vini ak chita avèk nou 22 desanm 2019 la.

Frè avèk sè yo, an nou kite ke nou tout kapab rete nan lespri repantans, sèvis ak pataj la, nan sezon Nwèl sa a. Egziste yon relasyon profon ant vin pi pre Sovè nou an ak genyen yon vrè dezi pou beni lavi frè ak sè nou yo. Pa gen pi bon egzanp ke sa, okontrè, n ap vin chanje epi n ap vin pi plis tankou Limenm. “Apre tout bagay, byen nan mond sa fèt ant moun ak moun'. 15 Se konsa Sovè mond lan te fè l epi se konsa yo mande nou pou nou fè l pa sèlman kounye a men pou toutan.

Prezidan Russell M. Nelson

Nòt yo

1. 2 Nefi 31: 19-20

2. 2 Nefi 28: 8

3. 2 Nefi 28:24

4. Thomas S. Monson, 'Bonè: rechèch inivèsèl la', Lyawona, oktòb 1993, paj 4; oubyen Lyawona, mas 1996, paj 5.

5. Russel M. Nelson, Ensign 'Alyans yo', oktòb 2011

6. 3 Nefi 18: 1-14

7. Lik 22: 18-20

8. 3 Nefi 9: 19-20

9. D. A. 59: 8-15

10. Ekstrè fòmasyon Otorite Jeneral yo pou 2015: https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/sabbath-day-at-church?lang=eng#

11. Èldè Neal A. Maxwell: 'Gason ak fanm Kris la', paj 6-7 (1926–2004)

12. D. ak A. 54: 6

13. Matye 11: 28

14. Egzòd 31:13

15. Kanpay Klere Mond Lan